فرمت word : دانلود پایان نامه ارشدرشته مدیریت : تاثير آموزه هاي ديني بر رفتار شهروند سازماني در شهرداري کاشان

92
مارس 16, 2016 0 Comment

عنوان :  تاثير آموزه هاي ديني بر رفتار شهروند سازماني در شهرداري کاشان 

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان

92
0 Comment

گرایش : مدیریت بیمه عنوان :  تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان

فایل پایان نامه : پایان نامه ارشدرشته مدیریت : بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی

92
0 Comment

گرایش : مالی عنوان :  مطالعه تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی