عنوان :  تاثير آموزه هاي ديني بر رفتار شهروند سازماني در شهرداري کاشان 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

دانشکده مديريت

عنوان :

تاثير آموزه هاي ديني بر رفتار شهروند سازماني در شهرداري کاشان 

استاد راهنما:

دکتر حميدرضا بهرامي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چکيده ………………………………………………………………………………………………………………………………1 

فصل اول : کليات تحقيق

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….3
  • بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………4
  • اهميت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………………………6

4-1 اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………7

5-1 چارچوب نظري تحقيق ………………………………………………………………………………………………….8

6-1 مدل تحليلي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….8

7-1 سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………….8

8-1 فرضيات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………….9

9-1 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………9

10-1 روش گردآوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………….11

11-1 قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………….11

12-1 جامعه و نمونه آماري …………………………………………………………………………………………………12

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق

1-2مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2تعريف بازاريابي…………………………………………………………………………………………………………..14

1-2-2بازارشناسي……………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-2بازارسازي………………………………………………………………………………………………………………19

3-2-2بازارداري………………………………………………………………………………………………………………..20

3-2نقش اطلاع رساني در صادرات………………………………………………………………… ……………………22

الف:تجزيه و تحليل رقبا………………………………………………………….. ……………………………………….. 23

ب:تجزيه و تحليل شركت……………………………………………………………………………………………………24

ج:تجزيه و تحليل محيط………………………………………………………………………………………………………25

د:تجزيه و تحليل بازار…………………………………………………………………………………………………………26

4-2پيدايش مفهوم p4………………………………………………………………………………………………………..26

 5-2عنصر محصول……………………………………………………………………………………………………………27

1-5-2 محصولات مقايسه اي………………………………………………………………………………………………28

2-5-2 محصولات كاربردي………………………………………………………………………………………………..29

3-5-2 محصولات تخصصي………………………………………………………………………………………………. 33

4-5-2 محصولات نوآورانه…………………………………………………………………………………………………36

5-5-2چرخه عمر محصول…………………………………………………………………………………………………..37

6-5-2طول و عرض و عمق محصول……………………………………………………………………………………..37

7-5-2علائم تجاري،مارك تجاري و نام تجاري،لوگو……………………………………………………………..37

8-5-2استراتژي هاي تعيين علامت تجاري……………………………………………………………………………..38

9-5-2بسته بندي………………………………………………………………………………………………………………..38

6-2مشتريان………………………………………………………………………………………………………………………38

1-6-2تفاوت مشتري و خريداران………………………………………………………………………………………….39

2-6-2چرخه عمر مشتري…………………………………………………………………………………………………….40

3-6-2انواع مشتريان…………………………………………………………………………………………………………..40

از منظر سودآوري و وفاداري……………………………………………………………………………………………….43

از منظر پذيرش كالاهاي نوآورانه………………………………………………………………………………………….44

7-2قيمت…………………………………………………………………………………………………………………………45

1-7-2مباني فكري در قيمت گذاري……………………………………………………………………………………..45

2-7-2استراتژي هاي قيمت گذاري……………………………………………………………………………………….46

3-7-2كانالهاي توزيع…………………………………………………………………………………………………………47

4-7-2طول و عرض كانال…………………………………………………………………………………………………. 47

5-7-2تعارض در كانال…………………………………………………………………………………………………….. 48

8-2ترفيع…………………………………………………………………………………………………………………………49

1-8-2آگهي و تبليغات……………………………………………………………………………………………………….49

2-8-2روابط عمومي………………………………………………………………………………………………………….50

3-8-2پيشبرد فروش…………………………………………………………………………………………………………..51

4-8-2 فروش شخصي………………………………………………………………………………………………………..52

5-8-2بازاريابي مستقيم و بازاريابي الكترونيكي………………………………………………………………………..52

9-2 عوامل موثر در آميخته بازاريابي……………………………………………………………………………………..54

10-2رفتار مصرف كننده…………………………………………………………………………………………………….55

1-10-2گرايش خريدار ……………………………………………………………………………………………………..56

2-10-2 ارزش………………………………………………………………………………………………………………….59

3-10-2كارايي………………………………………………………………………………………………………………….60

4-10-2 مقدار…………………………………………………………………………………………………………………..61

5-10-2 تنوع…………………………………………………………………………………………………………………….61

6-10-2 مزايا…………………………………………………………………………………………………………………..63

11-2 رفتار خريدار و آميخته بازاريابي………………………………………………………………………………….64

12-2 بازارگرداني……………………………………………………………………………………………………………..64

13-2 بخش بندي بازار………………………………………………………………………………………………………65

1-13-2منافع بخش بندي…………………………………………………………………………………………………..65

2-13-2 مبناي بخش بندي بازارهاي مصرفي…………………………………………………………………………..66

14-2 فرايند بخش بندي بازار……………………………………………………………………………………………….67

15-2 فرآيند تحقيقات بازاريابي……………………………………………………………………………………………70

فصل سوم: روش اجرايي تحقيق

 1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….73

2-3 بررسي نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………73

3-3 روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………..74

4-3 متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………74

4-3-1 متغير مستقل …………………………………………………………………………………………………………..75

4-3-2 متغير وابسته……………………………………………………………………………………………………………75

5-3 جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………………..75

6-3 نمونه آماري و روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………..75

7-3 قلمرو تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………77

8-3 روش هاي گردآوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………..79

8-3-1 روش كتابخانه اي …………………………………………………………………………………………………..80

8-3-2 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………….80

8-3-3 مصاحبه    ……………………………………………………………………………………………………………..80

9-3 روايي(اعتبار)پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………..80

10-3 پايايي(قابليت اعتماد)پرسشنامه …………………………………………………………………………………….80

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آمار داده هاي تحقيق

  1-4 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………81

2-4  بخش اول توصيف آماري ……………………………………………………………………………………….81

3-4  بخش دوم تجزيه و تحليل استنباطي داده هاي آماري(آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق) ………81

3-4-1 آزمون كولموگروف-اسميرنف ……………………………………………………………………………..83

 

فصل پنجم : نتيجه گيري ، پيشنهاد ها و محدوديت ها

1-5مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96

2-5 نتيجه گيري و پيشنهاد ………………………………………………………………………………………………97

 

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………..99

 منابع انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………102

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….103

مقدمه

تغيير در شرايط سازمانهاي عصر حاضر، منجر به تغيير در در نظر داشتن نيروي انساني شده می باشد. در اين شرايط نيروي انساني به عنوان سرمايه هاي اصلي سازمان و يك مزيت رقابتي منحصر به فرد معرفي مي گردد و به تبع آن كاركنان به گردانندگان اصلي جريان كار وشركاي سازمان مبدل شده اند. بنابراين مديران امروز علاوه بر مهارتهاي رهبري، نيازمند برخورداري از كاركناني با ويژگيهاي مناسب مي باشند و بر اين اساس، همواره مديران به دنبال بهره گيري حداكثري از مهم ترين سرمايه سازماني خود،يعني منابع انساني هستند،  در واقع اين نيروي انساني می باشد كه ميتواند با توانايي هاي خود ديگر منابع را به خدمت گيرد.(يعقوبي، 1389:66)

شناسايي ابعاد مختلف ارتقاء منابع انساني جهت بهره برداري بهتر از آن، به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل موفقيت سازمان به حساب ميآيد.

آن چیز که مسلم می باشد، انجام كار در شرايط سازماني به خصوص روابط مديران با كاركنان عاري از استحكاك، تعارض و كشمكش نيست. اين موضوع در سازمانهاي دولتي كه ابعاد سياسي رفتار در آن تأثیر پر رنگتري دارد، بيشتر ديده مي گردد. شكاف بين كاركنان و مديران، اغلب منجر به شكاف در تصميمات آن و به تبع آن مشكل هاي اجرايي مي گردد.(تلليس[1]،23:2009)

به تبع آن اثرهاي رفتاري زیرا شايعه پراكني، تضاد، سياسي كاري و كم كاري، ميتواند انرژي بالايي از سازمان گرفته و هزينه هارا افزايش دهد. درچنين شرايطي در نظر داشتن موضو ع هايي، زیرا ارتقاء عملكرد، توانمندسازي نيروي انساني، خودكنترلي، تعهد، وجدان كاري، تشريك مساعي، همكاري، بروز خلاقيت و . . . بي اهميت خواهد بود و در نهايت عملكردهاي سازماني تحت تأثير منفي قرار خواهد گرفت.(چاوشي،24:1386)

رفتار شهروندي سازماني با مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و غيررسمي، باعث بهبود مؤثر وظايف و تأثیر هاي سازمان مي شوند .(آپمبوم[2] ،19:2004)

 

 

1-1بيان مسئله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه مفهوم شهروندي از ايمان آوردن به مسؤليت هاي خود در مسائل اجتماعي و داشتن باورهاي مثبت و ذاتا ارتباطي درمورد همکاري با ديگران براي اداره زندگي، به سوي اصلي حقوقي که دربردارنده وظايف و تعهدات اجتماعي نيز هست، معطوف شده می باشد.(جمشيدي،1387)

مفهوم شهروندي اولين بار توسط باتمان و ارگان در اوايل دهه‌ 1980 ميلادي به دنياي علم ارائه گردید. تحقيقات اوليه‌اي که در زمينه رفتار شهروندي انجام گرفت بيشتر براي شناسايي مسئوليت ها و يا رفتارهايي بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب ناديده گرفته مي‌‌گردید. اين رفتارها با وجود اينکه در ارزيابي هاي سنتي عملکرد شغلي به گونه ناقص اندازه گيري مي‌‌شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار مي‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشي سازماني مؤثر بودند.(بينستوک[3] و همکاران، 2003 ؛360)

شهروندي منعکس کننده آرمان جهاني عدالت و جامعه اي می باشد که در آن هر انساني بتواند از زندگي شرافتمندانه ي همراه با صلح، امنيت و رفاه برخوردار گردد. و اين حقوق همزاد با پيدايش بشر بوده و با وجود او به وجود آمده می باشد زیرا که بشر موجودي می باشد که کرامت ذاتي را از آفريدگار خويش به ارمغان گرفته می باشد. (موحد،1381)

 هر چند رفتارهاي شهروندي به گونه مستقيم قابل تقويت نيست و از سوي سازمان به آن پاداش داده نمي گردد،اما مطالعات نشان ميدهد مانند عوامل تأثيرگذار بر آن فرهنگ سازماني مي باشد .(كركماز و آرپاسي،2008:682)

فرهنگ سازماني با توان بالقوه خود، مي تواند تأثير زيادي بر شكل گيري و ابعاد رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان داشته باشد،زيرا فرهنگ، هنجارهايي را براي افراد ايجاد مي كند كه اين هنجارها منجر به رفتار در آنها  مي گردد (ناور[4] و ديگران،2005:185)

رفتارشهروندي كاركنان سازمان نيز، چيزي جزء هنجارها و اصول اعتقادي افراد آن سازمان نمي باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اين توجه در حالي هست كه دين مبين اسلام در فضاي جامعه و فرهنگ اجتماعي كشور، تأثير فراواني دارد.  افراد جامعه نيز تحت اين تأثير خود را ملزم به رعايت ارزش ها، آداب و اصول اخلاق اسلامي مي دانند. فرهنگ غني و اصيل اسلام آموزش دهنده مكارم اخلاق بوده و توصيه هاي فراواني براي اصلاح و بهبود رفتار بشر دارد . ازسوي ديگر، با در نظر داشتن اينكه خود فرهنگ سازماني، تحت تأثير فرهنگ اجتماعي مي باشد،بنابراين افراد و كاركنان تحت تأثير فرهنگ اجتماعي خود (فرهنگ اسلامي) آن را درقالب توجه ها و رفتارهاي خود به درون سازمان ميآورند .

بدون ترديد باورهاي ديني، اخلاقي و اعتقادي اسلام، از عناصر مؤثر در شكل گيري رفتارهاي شايسته  و در نتيجه بهبود و ارتقاء رفتاركاركنان سازمان و همچنين ابعاد رفتار شهروندي سازماني می باشد.  چرا كه از سويي موجب هدايت افكار و انديشه ها بوده و از سوي ديگر، مشوق رفتار و كردار صحيح در سازمان می باشد. از اين رو شناخت آموزه هاي ديني در فرهنگ و رفتار سازماني ،به عنوان يك مفهوم كاملاً بومي و تأثير آن بر رفتار شهروندي سازماني، ميتواند موضوعي باشد كه خلاء آن در مطالعات اخير ديده مي گردد.(کرمي يا،1389:11)

از سوي ديگر شهرداري به عنوان يكي از كانو نهاي اصلي تأمين كننده آسايش ورفاه مردم می باشد.

بر اين اساس، برخي از محدوديتهاي موجود در ارائه خدمات، را ميتوان با تأكيد بر مفاهيمي زیرا فرهنگ و رفتار شهروندي كاركنان با بهره گیری از آموزه هاي ديني به راحتي مرتفع نمود .

در حال حاضر حقوق شهروندي از مباحث مهم حقوقي، چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي، می باشد .به اين ترتيب مطالعه و تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به سوال زير مي باشد:

آيا آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندسازماني تاثيرگذار می باشد؟

1-2ضرورت واهميت موضوع

مفهوم شهروندي هم براي سياستمداران و هم براي انديشمندان اجتماعي و مجريان طرحهاي فرهنگي، داراي اهميت می باشد، زيرا همه آنها بر مسووليت هايي تاکيد مي کنند که زمينه بقاي جوامع سياسي با در نظر داشتن اين که هرجامعه اي با عنايت به زمينه هاي فرهنگي و ارزشي خود شهروندان خاص با خصوصيات ويژه پرورش مي دهد:و اين امر ضامن بقا و تداوم حيات اجتماعي و ميزان توسعه هر کشور ي مي باشد(حسيني،21:1381).

تربيت و آموزش شهروندي و شهروندمداري در واقع در بر گيرنده يادگيري دانش ، مهارت ها و ارزش هايي می باشد که با ماهيت و شيوه هاي اداري يک نظام مردم سالار و مشارکتي همخواني و ارتباط دارد و عملا به عنوان وسيله اي براي پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفي در زندگي مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت.چنين تربيتي از همان آغاز طفوليت نوعي اعتماد به نفس و رفتارهاي مسئولانه را از نظر اجتماعي و اخلاقي به وجود مي آورد.در واقع هدف از چنين تعليماتي ،پرورش مسئوليت اجتماعي و اخلاقي،فعاليت گرايي اجتماعي و سواد سياسي مي باشد.(بيتام،نقل از دلفروز،1383)

از نظر بولينو و تورنلي،” او سي بي” شامل انواع رفتارهاي كاركنان از قبيل انجام وظايف اضافي، كمك داوطلبانه به افراد در محل كار، پيشرفت در حرفه خود و حفظ آن،پيروي از قوانين  حتي وقتي كه هيچ كس از آن پيروي نمي كند ، حمايت از كاركنان، حفظ توجه مثبت و تحمل ناراحتي در محل كار مي باشد(كوركماز و آرپاسي ،2009)

اجراي يادگيري و تربيت شهروندي در واقع سطح حداقل حقوق ساختاري و سياسي فرد را در جامعه مشخص مي کند، از سوي ديگر آگاهي نسبت به حقوق فردي سياسي و اجتماعي افراد را تقويت مي کند.مردم سالاري و مشارکت در عرصه هاي سياسي – اجتماعي – اقتصادي– ديني را بسط مي دهد.به نوعي اين آموزشها رعايت عدم اعمال تبعيض ،برابري و مساوات طلبي در بهره مندي از عرصه هاي زندگي را در بين شهروندان را ترويج مي دهد. (بينستوک و همکاران، 2003 ؛361)

در آئين اسلام، و حقوق شهروندي آن ،که در تمامي عرصه ها اثر خود را مي گذارد، انديشه ناب و کامل توحيد می باشد. از ديدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستي می باشد (توحيد در خالقيت) بلکه همو به تنهايي و بدون هيچ شريکي جهان را تدبير مي کند (توحيد در ربوبيت تکويني) و نيز قوانين حاکم بر شهروندان و جوامع بشري را وضع مي کند(توحيد در ربوبيت تشريعي) و شهروند مکلف می باشد که تنها از دستورات و قوانين او اطاعت کند (توحيد در عبوديت) . تا بتواند شهروندي نمونه براي باري تعالي بوده و با اقدام به حقوق شهروندي که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنيا و آخرت خود را تضمين نمايد.(مصباح يزدي،1388)

تکامل شايسته بشر هنگامي کاملاً تحقق پيدا مي کند که در درون جامعه اي سالم و متناسب با کرامت  و شخصيت خود زندگي کند.حقوق شهروندي به مقصود ايجاد توازن در شخصيت، آسايش خاطر و اجتناب از مورد سوء بهره گیری قرار گرفتن  و ناديده گرفته شدن انساني توسط ديگران، بسيار حياتي مي باشد. و انتخابها، رفتار، ارزشها و نيازهاي مشروع و به حق انسانها را روشن مي گرداند. هيچ اهميتي ندارد که انسانها در چه سن و سال و موقعيتي باشند، همه افراد ارزشمند و قابل تکریم مي باشند. آگاهي يافتن از حقوق شهروندي کمک مي کند تا ما از عقايد کهنه و باز دارنده  و غير سازنده پيشينيان رهايي يافته و زندگي را پربارتر، منطقي تر، و هدفمندتر پيش ببريم. (شريفي،1378)

فرد با تعهدهايي كه نسبت به هنجارهاي خود(رفتار شهروند سازماني) احساس مي كند، رفتارهايي فراتر از تأثیر و وظايف رسمي خويش انجام ميدهد. اين رفتارها بدون انتظار نسبت به پاداش هاي سازماني شكل مي گيرد (تقوي،1389:119)

 رفتار شهروندي سازماني منجر به كاهش تنش بين افراد شده و زمينه ارتقاي اثربخشي و كارايي عملكرد افراد را فراهم مي كند.(هال[5]،2009:318)

رفتار شهروندي سازماني با ايجاد تعهداتي زیرا رعايت آداب اجتماعي، نوع دوستي، وجدان كاري، جوانمردي و نزاكت، به گونه مستقيم بر روابط سازماني افراد اثر مثبت مي گذارد.(زين،2004:3)

شهروندي به فرهنگ همكاري و عملكردهاي موفقيت آميز كاركنان در سازمان كمك ميكند (كاشف و ديگران،2011:19)

مفهوم شهروندي، علاوه بر حقوق، دربردارنده وظايف و تعهدات نيز مي باشد که شخص در قبال ملت و دولت دارد. حقوق شهروندي از ارکان اساسي زندگي اجتماعي عصر حاضراست و در جوامع صنعتي از طريق برنامه ريزي هاي متنوع به آموزش مهارتهاي زندگي مي پردازد.اين مولفه در جهت استحکام دموکراسي و مشارکت مدني شهروندان تأثیر بارزي دارد.اين آموزه ها در برگيرنده يادگيري دانش,مهارتها و ارزش هايي می باشد که با ماهيت و شيوه هاي اداري يک نظام مردم سالار و مشارکتي همخواني دارد و از همان دوران کودکي به گونه اي می باشد که را درگير مشارکت با اجتماع و محيط پيرامون خود مي کند .(صرافي،32:1387)

امروزه در کشورهاي بزرگ جهان بخش عظيمي از تحقيقات و منابع مصروف کشف اين حقيقت مي گردد که شهروند مطلوب بايد داراي چه خصوصياتي باشد و چگونه مي توان اين ويژگي ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد. در مطالعه اي که با مشارکت بيش از بيست کشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندي» انجام گرفته می باشد. اهميت تخصيص موارد فوق عیان مي گردد. و اين در حالي می باشد که متأسفانه اکنون توجه چنداني به آموزش بنيادين شهروند خوب نمي گردد. (موحد،1381)

شهروندي امروزه تأثیر مهمي در تقويت روح جمعي و وجدان جمعي دارد.در يک جامعه باعث اين شده که سه عنصر اصلي شهروندي زیرا نظام حقوقي،حس عضويت ملي و حس تعلق و وابستگي اجتماعي در وضعيت ارتباطات بين فرهنگي هر جامعه اي اثرگذار باشد، چنين آموزشهايي با مسائل جمعي و رفتارهاي نوع دوستانه ، جوانمردانه همراه با ادب و مهرباني و حس وظيفه شناسي ارتباط دارد.يادگيري پارامترهاي شهروندي به افزايش کيفيت زندگي جمعي و تقويت سرمايه اجتماعي مي انجامد.اين آموزه ها به تقويت اخلاق اجتماعي و بسط همبستگي اجتماعي يک جامعه در سطح محلي – ملي و جهاني منجر شده می باشد.در واقع تأثیر چنين آموزه هايي ارتباط تنگاتنگي با رفتارهاي اخلاقي دارد.” (شياني،21:1381)

اهميت رفتار شهروندي تا جايي می باشد كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌اي می باشد كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند. حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي می باشد كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته می باشد.

شهروندي در گسترش جامعه مدني مانند توسعه هويت هاي فرهنگي و فردي تأثیر بارزي مي تواند داشته باشد،آموزش حقوق انساني و جنسيتي، سطح حداکثر ادغام، حداقل درآمد، ايجاد امنيت فيزيکي – اجتماعي، سواد سياسي و غيره همگي از موارد اجرايي تربيت و آموزش رفتار شهروندي سازماني می باشد.(تمنايي،34:1387)

امروزه شهرداري، متولي آموزش شهروندان می باشد و ادامه مستمر آموزش ها در جامعه لازم است؛ چراکه در نهايت اثرات منفي ناآگاهي مردم از فرهنگ شهرنشيني و شهروندي و ضررهاي آن مستقيما به شهرداري بر مي گردد و از طرفي ديگر ضرروي می باشد که شهروندان نيز در مورد نحوه تعامل با حوزه شهري مطالبي را فرا بگيرند تا بتوانند شهري بهنجار داشته باشند، چراکه کليه تعاملات شهري در فضاي شهر صورت مي گيرد و پيامدهاي مثبت و منفي به نوعي دامنگير شهروندان نيز مي گردد. بنابراين متولي آموزش هاي شهري و شهروندي، شهرداري بوده و در اين ميان با تعامل درون سازماني و برون سازماني مي تواند در حوزه خدمات رساني خود به شهروندان، آموزش دهد و در زمينه هاي برنامه ريزي با نظام اطلاع رساني صحيح، شهروندان را به مشارکت سوق دهد. در کنار اينها بهبود وضعيت اجتماعي، بهداشتي و فرهنگي جامعه شهرنشيني، حفظ محيط سبز در شهر، همکاري حوزه خدمات شهري و گسترش مشارکت آنان در جهت پيشبرد اهداف شهري، به وجود آمدن حس مشارکت فرهنگي و اجتماعي در بستر جامعه، اعتلاي طرح هاي توسعه شهري به روش گروهي، مردمي و مشارکت، تقويت تأثیر شهرداري در ابعاد آن با شهروندان، بهره گیری بهينه از منابع موجود، اعتلا و ارتقاي هويت مشارکتي در مناطق و محلات و توانمندسازي جامعه براي پذيرفتن مسئوليت از ديگر عوامل مهم جهت بررسي و تحقيق مي باشد.

1-3 اهداف تحقيق

تعيين ابعاد رفتار شهروندي سازماني مدل اورگان در قلمرو تحقيق

تعيين رفتار شهروندي مبتني بر آموزه هاي ديني در قلمرو تحقيق

تعيين تاثير ابعاد آموزه هاي ديني بر رفتارشهروندي سازماني

  • سؤالات تحقيق
  • آيا آموزه هاي ديني بر رفتارشهروندي سازماني تاثير دارد؟
  • آيا بعد اعتقادي آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذار می باشد؟
  • آيا بعد رفتاري آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذاراست؟

 

  • فرضيه هاي تحقيق
  • آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذاراست.

2-بعد اعتقادي آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذار می باشد.

3-بعد رفتاري آموزه هاي ديني بر رفتار شهروندي سازماني تاثيرگذاراست.

1-6 مدل مفهومي تحقيق

در اين بخش، به كمك نظريه هاي موجود کوشش شده می باشد تا متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش به اختصار معرفي و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس پس از تعريف ابعاد، تعاريف و حوزه هاي مطالعاتي آموزه هاي ديني، مفاهيم رفتار شهروندي سازماني مورد توجه قرار مي گيرد. پنج بعد در سطوح مختلف آموزه هاي ديني پراكنده بوده وبا در نظر داشتن سطح مطالعاتي مورد توجه در اين پژوهش، ايجاد هماهنگي بين آنها و مفاهيم سازماني دشوار می باشد. در بين اين ابعاد، دو بعد اعتقادي و رفتاري ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم سازماني دارندكه به عنوان مفاهيم اصلي مورد پژوهش در شناسايي ابعاد آموزه هاي ديني كه با پيشينه معنوي و الهي خود راه سعادت و نجات بشر را معرفي مي كند( با الگوي كلاكهان و استرادبك )تلفيق گرديد.

تعداد صفحه :111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان