عنوان : تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط  مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط  مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی 89-1388

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

هدف از این پژوهش، مطالعه ” تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در سال تحصیلی 89-1388″ بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و نمونه آماری تعداد 384 دانش آموز پسر و دختر و 54 مدیر و معاون از دبیرستان های شهر شاهین شهر در سال تحصیلی 89-1388 بود که به روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با حجم از بین 7982 دانش آموز و 110 مدیر و معاون انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر 72 سؤال بسته پاسخ برای مدیران و پرسشنامه محقق ساخته مشارکت اجتماعی دانش آموزان، شامل دو بخش جمعیت شناختی و متغیرهای مورد آزمون مشتمل بر 25 سؤال بسته پاسخ طرح ریزی گردید. پایایی یرسشنامه ها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ (93/0) برای پرسشنامه مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و (83/0) برای پرسشنامه مشارکت اجتماعی بدست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با بهره گیری از نرم افزارهای spss و Amosدر دو سطح آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های تحلیل واریانس، T نمونه های مستقل، پس آزمون توکی، آزمون تحلیل واریانس یک عاملی کروسکال- والیس، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون لوین) و ارائه مدل به مقصود سنجش تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی کمتر از دانش آموزان فارس(002/0= معناداری) و میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های دینی کمتر از دانش آموزان مسلمان شیعه(0001/0=معناداری) بود. میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی(0001/0= معناداری) و بر حسب میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی (003/0=معناداری) متفاوت و معنادار بود. بعلاوه بین میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی در بین مدیران با در نظر داشتن سن، سابقه کار و سابقه مدیریت تفاوت معناداری وجود نداشت اما با در نظر داشتن جنس، تفاوت معناداری بین مدیران زن و مرد وجود داشت.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تنوع فرهنگی را به عنوان بخشی از میراث مشترک بشریت، که منبعی برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری می باشد، می توان با تنوع زیستی در جهان طبیعت مقایسه و آن را لازمه زندگی بشری محسوب نمود. از این رو برای بهره گیری نسل های حال و آینده بایستی پاس داشته شوند و همانند بخشی مهم از حقوق بشر به آن توجه گردد. تشخیص تفاوت های فرهنگی و شناسایی آن ها در محیط هایی که با چندگانگی فرهنگی مواجهند از ضروریات مدیریت می باشد. تفاوت های فرهنگی نه تنها وجود دارند بلکه بر محیط سازمان ها و راه وروش انجام کارها نیز تأثیر می گذارند. سازمان ها و مانند مدارس امروز با پیچیدگی فرهنگی عجین شده اند. این پیچیدگی ناشی از تعلقات افراد به گروه های مختلف می باشد. افراد به اعتبار جنس، نژاد، قوم، مذهب و غیره با گروه های متنوعی احساس هویت می کنند و همه این هویت های فرهتگی بالقوه ممکن می باشد به گونه هم زمان بر بستر فرهنگی یک سازمان اثر گذارد.

بر خلاف نظر عده ای از مدیران که در نظر داشتن تفاوت های فرهنگی را غیر اخلاقی می پندارند، غفلت از تفاوت های فرهنگی کار اشتباهی می باشد. افراد با فرهنگ های گوناگون به شیوه های متفاوتی رفتار می کنند و این تفاوت در رفتار سبب تفاوت در ارتباط بین افراد با سازمان می گردد. البته پیش داوری و قضاوت درمورد افراد به اعتبار عضویت آن ها در فرهنگی خاص ممکن می باشد به واکنش های نامساعد، رفتارهای نژادپرستانه، تبعیض آمیز و خود محورانه منجر گردد اما تشخیص و شناسایی تفاوت های فرهنگی و بکارگیری این تفاوت ها در جهت افزایش مشارکت اجتماعی باعث پیشبرد اهداف سازمان می گردد.

در این فصل آغاز به اظهار مسئله و اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته می گردد. سپس اهداف، سؤال ها و فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. در پایان فصل نیز مفاهیم و اصطلاحات پژوهش تعریف میگردند.

1-1- اظهار مسئله

تعریف تنوع گستره وسیعی را در بر دارد. در انگلیسی از تنوع[1] برای اظهار ویژگی هایی كه چیزی را از چیزهای دیگر جدا می­‌كند، بهره گیری می­‌گردد. در فارسی نیز تنوع (با ریشه عربی) به معنای گونه‌‌گون شدن و یا بودن می باشد كه در فارسی به گوناگونی معروف می باشد (صالحی امیری، 1385).

تنوع فقط شامل؛ تفاوت در سن، نژاد، جنس، توانایی جسمی، نوع جنسیت، طبقه اقتصادی اجتماعی، دین، تحصیلات، منطقه اصالت و زبان نمی­‌گردد، بلكه بایستی مواردی، مانند؛ تفاوت در تجربه‌های زندگی، موقعیت خانوادگی، شخصیت و مشخصه­‌های دیگری را نیز كه به جنبه فردی شكل می­‌دهد، در بر گیرد. سال ها پیش والتركانر[2] یادآور گردید كه از مجموع 132 ملت – كشورهای جهان در آن وقت – فقط دوازده‌­ کشور به گونه قطع از نظر قومی همگن بوده، بقیه كشورها با میزان متفاوت همگونی روبه‌رو بوده‌­اند. به علاوه تقسیمات، در نظر داشتن عوامل اصلی ایجاد كننده این پراكندگی، مثل تنوع زیستی و تنوع زبانی در یك كشور می­‌تواند جالب باشد. اما سرزمین ایران، در مقوله تنوع قومی و زبانی در جهان با 24درصد همانندی، در رتبه شانزدهم می باشد (افتخاری،1379).

” تنوع فرهنگی به تفاوت های گروهی در دستاوردهای مادی و غیر مادی دلالت دارد” (صالحی امیری، 1389، ص 152).

تنوع فرهنگی مانند مسائل عمده ای می باشد که مدیران حاضر با آن مواجه هستند. متأسفانه بیشتر مدیران به تفاوت های فرهنگی به عنوان منبع و عامل مؤثر در ایجاد برتری رقابتی بها نمی دهند و با این توصیف که تفاوت فرهنگی مسئله مهمی نیست؛ از فکر کردن به تفاوت های فرهنگی و مهارت های مورد نیاز برای اداره آن طفره می طریقه. در حالی که تنوع فرهنگی دارای مزایای بسیاری می باشد (لیپ[3] و کلارک[4]،2003) .

امروزه عوامل مختلفی همچون وجود ریشه‌­های قومی فراوان، مهاجرت افراد بومی از روستاها به شهرهای صنعتی، مهاجرت های کاری و تحصیلی باعث شده می باشد که شهرها از تنوع فرهنگی و گوناگونی اقوام و مذاهب برخوردار باشند. تنوعی که دارای محاسن و معایبی می باشد که اگر با مدیریت صحیح رهبری و هدایت گردد، محاسن آن هر چه بیشتر نمود و تجلی می یابد. جامعه ای با تنوع قومی- نژادی، دینی- مذهبی و زبانی، جامعه ای پویا، رنگارنگ و شاداب تر از جامعه ای یکدست و یکرنگ می باشد.

اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و مدیریت گروه های چند فرهنگی، سالهاست که مورد توجه پژوهشگران و مسئولان کشورهای پیشرفته قرار گرفته می باشد. افزایش کارایی و بهره وری سازمان های چند فرهنگی منوط به مدیریت صحیح تنوع فرهنگی حاکم بر سازمان هاست.

تنوع ارزش ها و باورهای کارکنان، چالشی می باشد که پیش روی مدیریت سازمان های جهانی قرار دارد. فاصله موجود بین فرهنگ ها را می توان از طریق آموزش و آشنا شدن با دیگر فرهنگ ها کاست و زمینه تعامل بیشتر اعضا گروه را فراهم نمود (تریاندیس و همکاران[5]،1994).

در دنیایی که عبور از مرزها کاری عادی و ساده شده می باشد، داشتن مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی یک نیاز حیاتی برای مدیران می باشد. از الزامات چنین مدیریتی، ایجاد فضایی می باشد كه همه خرده فرهگ ها احساس ارزشمندی و مشاركت در فرآیند عمومی پیشرفت جامعه را داشته باشند. مدیریت تنوع؛ “تشویق و ترغیب گرایشی می باشد كه همه خرده فرهنگ های موجود از منظر فرهنگ ملی، خودی دانسته شوند و کوشش اصلی آن معطوف به ایجاد “ما”ی مشترك می باشد” (هاروای[6]، 2006، ص1).

در صورتیکه مدیران در برنامه ریزی های سازمان، اشتراکات و تفاوت های فرهنگی کارمندان را مد نظر قرار دهند، مانع از انباشت مطالبات کارمندان و عدم رضایت آنها می شوند (توماس و اینکسون[7]،2003).

ایران گستره بزرگ و ارزشمندی می باشد که هم به گواه تاریخ چندین هزار ساله اش و هم به شهادت موقعیت ممتاز جغرافیایی اش، منزلتی عظیم یافته و همیشه مأمن و جایگاه اقوام و مذاهب گوناگون بوده و زیبایی ها و تنوع مذاهب و اقوامش چشم همه جهانیان را خیره کرده می باشد. حضور اقوام و ادیان، ضرورت دیدگاهی فرافرهنگی را در روبرو شدن با تنوع فرهنگی مطرح کرده می باشد (سفیدچیان، 1386).

تنوع فرهنگی در بافت دانش آموزی، یكی از محتمل‌ترین اتفاق هایی می باشد كه در آینده مدارس تأثیر خواهد داشت. این موضوع به گونه چشمگیری اهمیت در نظر داشتن تنوع قومی و گروه­های اقلیت را در جامعه و به ویژه در مدارس- به عنوان یكی از مؤثرترین نهادهای اجتماعی در شكل­‌گیری فرهنگ اجتماعی- بالا می­‌برد.

مهمترین هدف مدیریت منابع انسانی در مدارس یکی کردن جهت اهداف فردی و جمعی دانش آموزان در جهت افزایش مشارکت اجتماعی آنان می باشد. این مهم بدست نمی آید مگر آن که مدیران به تفاوت های فرهنگی تک تک دانش آموزان به چشم یک فاکتور مهم نگاه کنند. به گونه كلی مدیریت تنوع به توانایی شركت در فعالیتهای جذب، حفظ و تسهیل روابط كاری میان افراد با یك زمینه متفاوت برمی­‌گردد (میلر و سونا فرانک[8] ،1982).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

علاوه بر همه این مسائل یكی از الزامات توسعه، مشاركت اجتماعی افراد و یافتن راهكارهای مناسب برای همگرایی قومیت، مذاهب، اقلیتها و گروه‌های مختلف می باشد. اهمیت مشارکت اجتماعی امروزه به قدری می باشد که در سازمان ملل، در کنار حقوقی مانند: نام، آموزش، کسب اطلاعات، خدمات بهداشتی و غیره به عنوان یکی از حقوق کودکان پذیرفته شده می باشد. با مشارکت در اعمال و بحث های جمعی، افزون بر اینکه هویت های فردی و جمعی “ما” شکل می گیرد، فرد احساس مؤثر بودن و عاملیت می کند و بر احساس بی قدرتی غلبه می نماید.

مانند نیازهای مدارس امروز این می باشد که مدیران با به کارگیری مهارت های مدیریتی تنوع فرهنگی در کنار کوشش جهت بالا بردن توان علمی دانش آموزان، زمینه مناسب را جهت مشارکت هر چه بیشتر دانش آموزان فراهم آورند. در جامعه ایران، “ایرانی بودن” نقطه اشتراک فرهنگ هاست و تنوع اقوام و مذاهب باعث زیباتر شدن فرش پر تأثیر و نگار بافته شده بدست لر و ترک، فارس و بلوچ، مسلمان و ارمنی و… می باشد. فرشی که مرکزیت آن ایرانی بودن و تأثیر و نگارهای آن تنوع آداب و رسوم و مذهب و زبان می باشد.  

مساله اصلی که پژوهشگر را به سمت انجام تحقیقی علمی در حوزه مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس راهنمایی نمود، خلاء ناشی از به کار نگرفتن مهارت های مدیریتی مناسب تنوع فرهنگی در جهت افزایش حضور فراگیران در فعالیت های فوق برنامه می باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد به اهمیت مدیریت تنوع فرهنگی در مدارس پرداخته گردد. پژوهشگر بر این باور می باشد که، با مدیریت مناسب دانش آموزان با فرهنگ های مختلف، می توان انرژی عظیم توانمندی های دانش آموزان را شناخت و بستر مناسبی را جهت ارتقاء مشارکت اجتماعی دانش آموزان در محیط مدرسه فراهم آورد.

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از مهمترین، مؤثرترین و گسترده ترین سازمان های اجتماعی که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نو جامعه بر عهده دارد، سازمان آموزش و پرورش هر کشور می باشد. این سازمان دستگاهی می باشد که الگوی کلی نهادها و سازمان های رسمی جامعه به شمار می رود و از دیر باز تأثیر سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری اعمال کرده می باشد (ثوامری محمدی زاده،1382).

تنوع فرهنگی در میان دانش آموزان، یکی از محتمل ترین اتفاق هایی می باشد که در نحوه مدیریت مدارس تأثیر بسزایی را داراست. این مساله در شهرهای استان اصفهان مانند شاهین شهر به علت های متفاوتی، مانند وجود ریشه های قومی فراوان، مهاجرت افراد بومی از روستاها به مراکز صنعتی شهر، وجود اقلیت های مذهبی و … به صورت روشنی فراگیرتر می باشد. حضور دانش آموزان از اقوام و ادیان مختلف در کنار یکدیگر چهره ناهمگونی را در مدارس پدید آورده می باشد. توجه غیرواقع بینانه نسبت به سایر اقوام و ادیان، باعث سوگیری دانش آموزان شده می باشد و عدم پذیرش دانش آموزان اقلیت های قومی و دینی را در پی داشته می باشد.

از سویی دیگر، اقوام و طوایف حاشیه ای، حضوری کمرنگ در کتاب های درسی دارند. نتیجه سهل انگاری مؤلفان کتاب های درسی این می باشد که فرزندان این اقوام گمان می برند که فقط شهریان جزء امت ایرانی هستند و اگر بخواهند آنان نیز عضوی از ملت به شمار آیند بایستی از دیار خود بکوچند (عکس های کوچ بارها و بارها در کتاب ها تکرار شده می باشد) و از لباس خود درآیند تا شاید افتخار نشانده شدن در کتاب های درسی را بیابند و دیگر خود را غریبه ای در غربت کتاب ها نینگارند (شیخاوندی،1382).

ارتباط و تعامل دانش آموزان با تفاوت های فرهنگی و نیازهای متفاوت و همگرا کردن اهداف فردی و جمعی آنان مانند چالش های موجود درسیستم آموزش و پرورش می باشد. این هدف به گونه چشمگیری اهمیت در نظر داشتن تنوع قومی و گروه­های اقلیت را در جامعه و به ویژه در مدارس- به عنوان یكی از مؤثرترین نهادهای اجتماعی در شكل­‌گیری فرهنگ اجتماعی- بالا می­‌برد.

در آموزش و پرورش به علت های گوناگون و مانند بکارگیری عادت گونه روش های سنتی و تا حدودی منسوخ شده، باعث گردیده می باشد که توجه لازم به تنوع فرهنگی دانش آموزان نشود و بسیاری از استعدادها و توانایی های دانش آموزان مورد غفلت و فراموشی واقع گردند. شناسایی و بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مسئولان آموزشی باعث خواهد گردید استرس های ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب اداره شوند.

مدیران با داشتن دیدگاه مثبت نسبت به تفاوت های فرهنگی، ابعاد فرهنگی مدرسه و تفاوت های فرهنگی دانش آموزان و با بهره گیری از روش های مختلف نظیر نظاره و تفسیر، می توانند آمادگی لازم در رویارویی با فرهنگ های مختلف را بدست آورده و از استراتژی های و مهارت های مناسب برای تعامل با دانش آموزان و ارتقاء سطح مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مدارس بهره ببرند. انعکاس نتایج این پژوهش می تواند به مقصود برنامه ریزی های آموزش و پرورش در راستای بالا بردن سطح مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مسئولان، مدیران و معلمان قرا گیرد.

[1]– Variety

[2]– Walter Kaner

[3]– Lipp

[4]– Clarke

[5]– Triandis

[6] – Harvay

[7]– Thomas & Inkson

[8]– Miller & Sunnafrank

تعداد صفحه : 184

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان