بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر حبیب اله عبیری

 

 

 

 

شهریور ماه 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده

 

بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکاف دار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

 

 

 

آنتن های موجبر شکاف دار در سال 1943 در دانشگاه Mc-Gill معرفی شدند. ساختار ساده، بازده بالا و پلاریزاسیون خطی این تشعشع کننده ها ، باعث محبوبیت آن ها در بسیاری از کاربردهای راداری شده می باشد. برای پلاریزاسیون عمودی و اسکن زاویه ای زیاد، شکاف های روی بدنه باریک موجبر بهره گیری می گردد. یک شکل متداول از این شکاف ها، شکاف های اریب می باشد. کوپلینگ بین المان های مجاور، به صورت قابل ملاحظه ای سطح لوب کناری را تحت تاثیر قرار می دهد. برای شکاف های روی بدنه باریک موجبر یک فرمول بندی دقیقی در دسترس نیست. به دلیل فرورفتگی طول شکاف ها به بدنه پهن موجبر واکاوی تحلیلی این شکاف ها مشکل می باشد. در این مورد معمولا نتایج اندازه گیری بهره گیری می گردد که بسیار هزینه بر می باشد. در این کار با بهره گیری از نرم افزار CST-Microwave Studio که یک تحلیگر میدانی عددی تمام موج می باشد، رسانایی و طول های رزونانس شکاف ها با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ به وسیله اعمال شرایط مرزی پریودیک، محاسبه می گردد. یک نمودار رسانایی برای المان های متفاوت فراهم و برای طراحی یک آرایه موج رونده موجبر شکاف دار بهره گیری می گردد. کج شدن شکاف ها باعث افزایش پلاریزاسیون متقاطع می گردد. در این کار یک نمونه شکاف چرخش نیافته که پلاریزاسیون متقاطع بسیار کمتری را به وجود می آورد پیشنهاد می گردد. ساختار پیشنهاد شده از لحاظ ساخت بسیار آسان بوده و دارای مزیت قابل تیونینگ بودن با حساسیت کم به تلرانس ساخت می باشد. در این مورد هم یک نمودار طراحی برای رسانایی شکاف ها که اثر کوپلینگ متقابل بین شکاف ها را در نظر می گیرد فراهم می گردد. آرایه طراحی شده با این نمونه از شکاف ها با طراحی با شکاف های اریب مقایسه می گردد تا بهبود پلاریزاسیون متقاطع را نشان دهد.

کلید واژه : آنتن های شکاف دار ، سطح لوب کناری ، پلاریزاسیون متقاطع ، موج رونده

 

فهرست مطالب

 

فصل1.مقدمه                                             2

فصل2.تئوری آنتن و آرایه ها                            6

2-1. پارامترهای مهم آنتن……………………….. 7

2-1-1. پهنای باند فرکانسی……………………… 7

2-1-2. الگوی تشعشعی………………………….. 8

2-1-3. جهت دهندگی ، بهره و پلاریزاسیون…………… 9

2-2. آنتن های آرایه ای………………………… 14

2-2-1. آرایه خطی یکنواخت……………………… 15

2-2-2. توزیع جریان تیلور……………………… 18

2-3. اختصار……………………………………. 21

فصل3.معرفی آنتن های آرایه ای موجبر شکاف دار          22

3-1. معرفی انواع شکاف های تشعشع کننده بر روی بدنه موجبر 24

3-2. روش های محاسبه مشخصه های شکاف………………. 28

3-2-1. فرمول های Stevenson………………………. 29

3-2-2. تحلیل مدل پراکندگی…………………….. 30

3-2-3. شکاف اریب روی دیواره کناری موجبر………… 32

3-3. طراحی آرایه های شکاف دار موجبری…………….. 33

3-3-1. طراحی آرایه موجبر شکاف دار از نوع رزونانسی… 36

3-3-2. طراحی آرایه موجبری شکاف دار از نوع موج رونده. 48

3-4. اختصار……………………………………. 55

فصل4.آرایه موج رونده موجبر شکاف دار با شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر 57

4-1. مقدمه…………………………………… 57

4-2. روش طراحی آرایه موج رونده با شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر  58

4-2-1. برنامه متلب برای محاسبه توزیع جریان خطی تیلور: 58

4-2-2. بدست آوردن فاصله بین المان ها و مطالعه تاثیرات آن بر پهنای باند و پترن………………………………….. 60

4-2-3. بدست آوردن دامنه تحریک و رسانایی شکاف ها….. 65

4-2-4. تعیین مشخصات شکاف ها…………………… 68

4-2-5. نتایج شبیه سازی آرایه موجرونده طراحی شده با شکاف اریب    74

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3. اختصار……………………………………. 82

فصل5.شکاف های چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر       84

5-1. مقدمه…………………………………… 84

5-2. نحوه تحریک شکاف های چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر    85

5-3. ساخار پیشنهاد شده برای کاهش پلاریزاسیون متقاطع…. 87

5-4. بدست آوردن رسانایی ساختار پیشنهاد شده……….. 88

5-5. آرایه موج رونده طراحی شده با ساختار پیشنهاد شده و نتایج شبیه سازی………………………………………….. 89

5-5-1. پهنای باند…………………………… 91

5-5-2. الگوهای تشعشعی………………………… 91

5-6. واکاوی حساسیت ساختار پیشنهادی………………. 97

فصل6.نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای کارهای آتی       102

6-1. نتیجه گیری……………………………… 102

6-2. پیشنهاد های کارهای آینده………………….. 103

 

 

فهرست جداول

جدول‏4‑1 : رسانایی شکاف ها برای رسیدن به مشخصات پترن مطلوب 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

شکل‏2‑1: آنتن به عنوان یک قطعه مبدل 13

شکل‏2‑2: مدارمعادل آنتن 16

شکل‏2‑3 : دوقطبیهرتز 17

شکل‏2‑4 : یک موج صفحه ای با پلاریزاسیون بیضوی 21

شکل‏2‑5 : آرایه خطی یکنواخت با N المان 23

شکل‏2‑6 : مقادیر مناسب برای سطح لوب های کناری متفاوت 26

شکل‏2‑7 : پترن وتوزیع جریان تیلوربرای سطح لوب کناری -15dB 26

شکل‏2‑8 : پترن و توزیع جریان تیلور برای سطح لوب کناری-25dB 27

شکل‏3‑1: اصل بابینه 29

شکل‏3‑2 : انواع شکاف روی بدنه یک موجبر مستطیلی 31

شکل‏3‑3 : توزیع جریان سطحی روی بدنه موجبر مستطیلی در مد غالب. 32

شکل‏3‑4 : تغییرات رسانایی و سوسپتانس بر حسب عمق شکاف. 39

شکل‏3‑5 : نمونه ای از یک آرایه صفحه ای موجبر شکاف دار 40

شکل‏3‑6 : آرایه موجبر خطی با شکاف رزونانس طولی الف)تغذیه از کنار ب)تغذیه از وسط 45

شکل‏3‑7 : یک نمونه آرایه خطی رزونانسی با شکاف موازی طولی 46

شکل‏3‑8 : نمونه هایی از آرایه صفحه ای موجبر شکاف دار 48

شکل‏3‑9 :نمونه هایی از آرایه صفحه ای موجبر شکاف دار از نوع رزونانسی 50

شکل‏3‑10 : نمونه ای از آرایه صفحه ای رزونانسی با تغذیه از وسط توسط شکاف های سری 51

شکل‏3‑11 : آرایه موج رونده ای که از وسط تغذیه می گردد 56

شکل‏3‑12 : پترن آرایه موج رونده تغذیه از وسط 57

شکل‏4‑1 : توزیع جریان تیلور برای سطح لوب کناری -35db و پهنای بیم 1.9 درجه 65

شکل‏4‑2 : آرایه خطی موجبر شکاف دار موج رونده با شکاف های اریب برای زاویه 85 درجه 66

شکل‏4‑3 : VSWR در کل بازه فرکانسی برای آرایه با زاویه بیم اصلی 85 درجه 66

شکل‏4‑4 : پترن در راستای سمت در فرکانس 2.7 GHz 67

شکل‏4‑5 : پترن در راستای سمت در فرکانس 2.85 GHz 67

شکل‏4‑6 : پترن در راستای سمت در فرکانس 3 GHz 68

شکل‏4‑7 : پترن در راستای سمت در فرکانس 3 GHz 69

شکل‏4‑8 : VSWR در کل بازه فرکانسی برای آرایه با زاویه بیم اصلی 86.5 درجه 69

شکل‏4‑9 : پترن آرایه طراحی شده با نمودار های موجود در مراجع 74

شکل‏4‑10 : ساختار پیشنهاد شده برای بدست آوردن مشخصات شکاف اریب با اثر کوپلینگ متقابل 75

شکل‏4‑11 : تغییرات بر حسب عمق فرورفتگی شکاف برای Ө=7 درجه 76

شکل‏4‑12 : مدار معادل خط انتقالی unit-cell شکل 4-10 77

شکل‏4‑13 : نمودار رسانایی شکاف اریب بر روی بدنه باریک موجبر بر حسب زاویه شکاف ها 79

شکل‏4‑14: شمای کلی آرایه طراحی شده با شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر 79

شکل‏4‑15: اندازه آرایه طراحی شده با شکاف اریب 80

شکل‏4‑16 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz در مختصات دکارتی 81

شکل‏4‑17 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz در مختصات قطبی 82

شکل‏4‑18 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7GHz در مختصات دکارتی 83

شکل‏4‑19 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7GHz در مختصات قطبی 83

شکل‏4‑20 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz در مختصات دکارتی 84

شکل‏4‑21 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz در مختصات قطبی 84

شکل‏4‑22 : اندازه آرایه طراحی شده در باند x 85

شکل‏4‑23 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در باند x 86

شکل‏4‑24 : پترن پلاریزاسیون متقاطع آرایه موج رونده طراحی شده با شکاف اریب 86

شکل‏5‑1 : نحوه تحریک شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر 89

شکل‏5‑2 : نحوه تحریک شکاف چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر 90

شکل‏5‑3 : ساختار پیشنهاد شده برای تحریک شکاف چرخش نیافته روی بدنه باریک موجبر 92

شکل‏5‑4 : رسانایی شکاف چرخش نیافته پیشنهاد شده بر حسب ارتفاع استوانه ها 93

شکل‏5‑5 : شمای کلی آرایه طراحی شده با ساختار پیشنهاد شده 94

شکل‏5‑6 : نمودار اندازه VSWR آرایه با ساختار پیشنهادی 95

شکل‏5‑7 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz در مختصات دکارتی 96

شکل‏5‑8 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz در مختصات قطبی 96

شکل‏5‑9 : پلاریزاسیون آرایه طراحی شده در فرکانس 2.85GHz 97

شکل‏5‑10: پترن وپلاریزاسیون متقاطع آرایه طراحی شده با نرم افزار HFSS 98

شکل‏5‑11 : الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7GHz در مختصات دکارتی 98

شکل‏5‑12: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7GHz در مختصات قطبی 99

شکل‏5‑13: پلاریزاسیون متقاطع آرایه طراحی شده در فرکانس 2.7 GHz 99

شکل‏5‑14: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz در مختصات دکارتی 100

شکل‏5‑15: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz در مختصات قطبی 100

شکل‏5‑16: پلاریزاسیون متقاطع آرایه طراحی شده در فرکانس 3GHz 101

شکل‏5‑17 : نمودار هیستوگرام رسانایی شکاف ها 102

شکل‏5‑18: اندازه VSWR آرایه طراحی شده با تالرانس100 میکرون 103

شکل‏5‑19: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده با تلرانس 100 میکروندر فرکانس 2.85GHz 103

شکل‏5‑20: الگوی جهت دهندگی آرایه طراحی شده با تالرانس 100 میکروندر فرکانس 2.85GHz 104

شکل‏5‑21:پترن پلاریزاسیون متقاطع آرایه طراحی شده با تلرانس 100 میکرون در فرکانس 2.85GHz 104

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل1.

 

مقدمه

 

رادارها در واقع سنسورهای الکترومغناطيسي هستند که براي موقعيت‏يابي و تعقيب اهداف گوناگون در فضا مورد بهره گیری قرار مي‏گيرند. رادار ها در فرکانس ها و توان های مختلف، برای کاریرد های بسیار متنوع طراحی شده و به کار برده می شوند. مشخصاتی که در رادار ها بایستی مورد توجه قرار گیرد برد و دقت بالا می باشد. اغلب رادار ها در محدوده فرکانس های باند VHF تا باند C ساخته می شوند. در فرکانس های باند VHF رادار ها دارای برد بلند و دقت پایین بوده و همینطور که فرکانس ها به سمت باند C می طریقه، برد کاهش پیدا کرده ودر عوض دقت بالاتر می رود. بنابر این بیشترین توجه در رادار ها مربوط به باند های L وS می باشد.در این دو باند یک سازگاری بین دو مساله دقت و برد هست. بدین معنی که برد رادار نسبتا قابل قبول بوده و رادار دارای دقت خوبی نیز می باشد. در بین این دو باند، باند S نیز بیشترین کاربرد را در سراسر دنیا داشته و بیشترین رادار ها در این باند طراحی و ساخته می شوند.

رادارها در واقع انرژي الکترومغناطيسي را از طريق آنتن در فضا تشعشع[1] مي‏کنند. بخشي از انرژي تشعشع شده، به يک شيء که اغلب هدف[2] ناميده مي‏گردد، برخورد می‏کند و در جهات گوناگون بازتابيده[3] مي‏گردد. بخشي از اين انرژي بازتابيده شده، به سمت رادار چاپ گردیده و توسط آنتن دريافت مي‏گردد و پس از آن، عمليات تقويت و پردازش سیگنال[4]و … بر روي آن انجام مي گردد.

بنابراين بخش مهمي از سيستم‏هاي راداري، آنتن می باشد که بسته به مأموريت سيستم، مشخصات گوناگوني مي تواند داشته باشد. امروزه بهره گیری از تکنولوژي رادارهاي آرايه فازي[5]که در آن از آنتن هاي آرايه اي بهره گیری مي گردد کاربردهاي بسياري يافته می باشد. آنتن‏هاي آرايه‏اي مزاياي زيادي دارند که از آن جمله مي‏توان به توانايي ايجاد جهت دهندگی[6]يا بهره بالا و قابليت‏های مختلف شکل دهي[7] پرتو تصریح نمود. باند فرکانسي، مأموريت راداري، پهناي باند مورد نظر، ميزان توان ارسالي، ميزان بهره مورد نظر و … از عوامل تعيين کننده نوع المان به کار رفته در آنتن هاي آرايه اي می باشد.

آرايه‏هاي موجبر شکاف‏دار[8] درسال 1943 در دانشگاه McGillدر Montrealابداع گرديد..]1[ سادگي هندسه ساختار آنتن‏هاي موجبري شکاف‏دار، راندمان خوب، توانايي ايجاد امواج با پلاريزاسيون‏هاي خطي، توانايي ارسال بيم‏هاي broadside، قابلیت حمل توان بالا و … از ويژگي‏هاي مهم اين نوع آنتن‏ها می باشد که سبب شده در کاربردهاي راداري مورد توجه قرار بگيرند. خصوصاً در کاربردهاي هوایی اين نوع آنتن ها گزينه مناسبي هستند زیرا که مي توان آنها را بر روي بال ها و بدنه هواپيما قرار دارد. اغلب اين نوع آنتن‏ها را مي توان در فرکانس هاي 2 تا 24 گيگا هرتز مورد بهره گیری قرار داد..]2[

این نمونه آنتن ها به دلیل خواص منحصر به فردی که دارند به صورت گسترده در طراحی وساخت آنتن های آرایه فازی مورد بهره گیری قرار می گیرند. اين آنتن ها بسته به نوع شكاف بهره گیری شده و نوع ساختار به كار رفته طبقه بندي مي شوند. به گونه كلي ساختار هاي اين آنتن ها به دو دسته رزونانسي[9] وموج رونده[10] تقسيم مي شوند.آرایه های موج رونده به دلیل پهنای باند فرکانسی بالا، در کاربرد های بسیار متعددی بهره گیری می شوند..]1[

زمانی که نیاز به پلاریزاسیون عمودی می باشد، از شکاف های اریب[11] روی بدنه باریک موجبر بهره گیری می گردد. اما رسیدن به سطح لوب کناری[12] پایین در مورد این آرایه ها همیشه به عنوان یک گلوگاه مطرح بوده می باشد. همچنین شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر دارای پلاریزاسیون متقاطع[13] بسیار بدی می باشند. از این رو تا به حال کوشش های بسیار زیادی برای کاهش پلاریزاسیون متقاطع این نمونه از شکاف ها انجام گرفته می باشد که همگی آن ها از لحاظ ساخت بسیار مشکل می باشند.]3-10[ در این پژوهش یک آرایه موج رونده موجبر شکافداری با سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع پایین که از لحاظ ساخت عملی باشد، در باند Sطراحی وشبیه سازی می گردد.

در فصل دوم، تعاریف و مقدمات لازم برای طراحی آنتن های آرایه ای و پارامترهای اساسی این آنتن ها اظهار خواهد گردید و تئوری اساسی تیلور که به طراحی آنتن آرایه ای با سطح لوب کناری پایین می پردازد مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در فصل سوم بعضی از نمونه های پایه آنتن های موجبر شکاف دار مانند انواع شکاف ها مختلف روی بدنه ها موجبر و همچنین انواع آرایه های موجبر شکاف دار و نحوه طراحی آن ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

[1]radiate

[2]target

[3]reflect

[4]Signal processing

[5]Phase array

[6]Directivity

[7]Beam forming

[8]Slot waveguide array

[9]Standing wave

[10]Travelling wave

[11]Inclined slot

[12]Side lobe level

[13]Cross polarization

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :132