برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

 

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات

 

 

 

استاد راهنما

دکتر مهدی مهدوی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنـــوان                                                             صفحه

فهرست مطالب………………………………………. هشت

فهرست اشکال…………………………………….. یازده

چکیده……………………………………………… 1

1                                   فصل اول : مقدمه 2

1-1……………………………………………………………………………………………………………… مقدمه 2

1-2………………………………………………………………………………….. مشخصه­های اساسی LTE 3

1-3…………………………………………………. چالشه­های موجود و اهداف پایان­نامه 4

1-3-1…………………………………………………………… دو هدف مهم این پایان نامه 5

1-4……………………………………………………………………………………… ساختار پایان­نامه 5

2                                    فصل دوم : معرفی LTE 6

2-1……………………………………………………………………………………………………………… مقدمه 6

2-2…………………………………………………………………….. مطالعه کلی ساختار شبکه LTE 6

2-2-1……………………………………………………………………………………. بخش هسته شبکه 7

2-2-2…………………………………………………………………………………………. بخش E-UTRAN 8

2-3…………………………………………………………………………………………………. ساختار فریم 9

2-3-1    FDD 9

2-3-2     TDD 10

2-3-3……………………………………………………………………………… ساختار بلوک منبع 12

2-4………………………………………………………………………………………………… لایه­ی فیزیکی 12

2-4-1…………………………………………………………………………….. روش دسترسی OFDMA 13

2-4-2………………………………………………………………………….. روش دسترسی SC-FDMA 14

2-5………………………………………………… کیفیت سرویس و کلاس‌های سرویس در LTE 15

2-5-1………………………………………………………………………………………………. مدل حامل 15

2-5-2   QCI 17

2-5-3    ARP 18

2-6…………………………………………………………………………………………………. مدل ترافیکی 18

2-6-1…………………………………. مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت 18

2-6-2……………………………………………………………………………. مدل ترافیکی صفحات 19

2-6-3……………………………………………………………………………. مدل ترافیکی ویدئو 20

3                                   فصل سوم زمانبندی در شبکه­های LTE 21

3-1……………………………………………………………………………………………………………… مقدمه 21

3-2….. روش های زمانبندی در زیرلایه­ی MAC شبکه­هایLTE در جهت فروسو 22

3-3……………… استراتژی­های زمانبندی برای شبکه­های LTE در جهت فروسو 23

3-3-1…………………………………………………………….. استراتژی ناآگاه از کانال 24

3-3-2………………….. استراتژی آگاه از کانال/ناآگاه از کیفیت سرویس 27

3-3-3………………………… استراتژی آگاه ازکانال /آگاه ازکیفیت سرویس 30

3-4……………………………………………….. الگوریتم­های مورد بهره گیری در مقایسه 33

3-4-1………………………………………………………… الگوریتم زمانبندی در دوسطح 34

3-4-2……………………………………………………………………………… الگوریتم M-EDF-PF 37

3-4-3…………………………………………………………………………………… الگوریتم FBAQ 38

4                                   فصل چهارم الگوریتم پیشنهادی و شبیه­سازی 44

4-1……………………………………………………………………………………………………………… مقدمه 44

4-2……………………………………… اظهار الگوریتم پیشنهادی برای تخصیص منابع 45

4-3…………………………………………………………………… مقدمات و ملزومات الگوریتم 45

4-4……………………………………………………………………………… نوآوری های انجام شده 46

4-5……………………………………………………………………………….. پیش­نیازهای الگوریتم 47

4-6……………………………………………………………………………. توضیح الگوریتم پیشنهادی 50

4-6-1………………………… تقسیم بندی کاربران بر اساس سرعت حرکت آنها 51

4-6-2……………… محاسبه­ی نرخ ارسال داده کاربران تا ایستگاه مبنا 51

4-6-3…………………………………………………………………….. محاسبه­ی اولویت هر صف 54

4-6-4……………………………………………………………………………… ساختار جدید فریم 56

4-6-5 محاسبه و تخصیص بلوک منابع مورد نیاز هر صف با در نظر داشتن تامین نیاز کیفیت سرویس کاربر 57

4-7……………………………………………………………………………………… شبیه­سازی و نتایج 62

4-7-1……………………………. نحوه­ی محاسبه­ی مقادیر محور افقی نمودارها 62

4-7-2…………………………………………………………………… ترافیک اعمالی به شبکه 65

4-8………………………………………………………….. مطالعه نتایج حاصل از شبیه­سازی 66

5                                   فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادها 71

5-1………………………………………………………………………………………………………………… اختصار 71

5-1-1………………………………………………………………. روش­های تخصیص بلوک منابع 72

5-2……………………………………………………………………………………………………… پیشنهادها 73

منابع و مآخذ 75

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنـــوان                                                             صفحه

شکل ‏2‑1 ساختار شبکه­ی LTE 7

شکل ‏2‑2 ساختار E-UTRAN 9

شکل‏2‑3 ساختار فریم در حالت FDD 9

شکل‏2‑4 ساختار فریم در حالتTDD 11

شکل‏2‑5 ساختار یک بلوک منبع 12

شکل‏2‑6 مثالی از نحوه­ی تخصیص بلوک منابع در حالت چندگانگی فرکانسی 14

شکل‏2‑7 حامل و پارامترهای کیفیت سرویس اختصاص یافته 15

شکل‏2‑8 مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت 18

شکل‏2‑9 مدل ترافیکی صفحات اینترنت 19

شکل‏2‑10 مدل ترافیکی ویدئو 20

شکل ‏3‑1بلوک منابع و بازه­های زمانی ارسال 22

شکل‏3‑2 ساختار مصور الگوریتمTLS 34

شکل ‏3‑3 نحوه­ی تخصیص بلوک منبع در الگوریتم FBAQ 42

شکل‏4‑1 ساختار گسترده­ی فریم 48

شکل‏4‑2 محور زمان در ساختار 51

شکل‏4‑3بازه­های ارسال سیگنال به نویز به ایستگاه مبنا 53

شکل‏4‑4 مدل سیستم درنظرگرفته شده 54

شکل‏4‑5 شبه­کد مربوط به تعیین اولویت هر صف 56

شکل‏4‑6 یک زیر فریم از ساختار جدید فریم در جهت فراسو 57

شکل‏4‑7 شبه کد مربوط به تخصیص بلوک منبع برای بیت­های ضروری 60

شکل‏4‑12 تاخیر بسته­های وب نسبت به بیشینه تاخیر 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

با رشد سریع کاربران اینترنت و سرویس­های بلادرنگ نظیر صدا و تصویر و نیاز به برآورده کردن کیفیت سرویس مورد نیاز کاربران از نسل بعدی شبکه­های سلولی انتظار می­رود که دسترسی در همه نقاط را برای کاربران موبایل فراهم کند. LTE یک تکنولوژی دسترسی رادیویی جدید می­باشد که به مقصود یک حرکت به سمت نسل بعدی سیستم­های بی­سیم پیشنهاد شده می باشد. از دسترسی چندگانه تقسیم فرکانسی عمود بر هم[1] در جهت [2]بهره گیری می­کند. دسترسی مالتی پلکس فرکانس عمود بر هم کل پهنای باند را به چندین زیرکانال با باند باریک تقسیم می­کند و به کاربران براساس نیازهایشان این زیرحامل­ها را تخصیص می­دهد. یکی از ویژگی­های اصلی LTE بهره گیری از روش­های مدیریت منابع رادیویی پیشرفته به مقصود بهینه کردن عملکرد سیستم می باشد به نحوی که بیشترین تعداد بیت ارسال گردد.

برای فراهم کردن کیفیت سرویس کاربران، الگوریتم­های زمان­بندی برای رفع نیاز­های کاربران، طراحی شده­اند. زمان­بندی[3] در شبکه­هایLTE مسئول توزیع منابع میان کاربران فعال به مقصود فراهم آوردن کیفیت سرویس مورد نیاز می­باشد.در این الگوریتم­ها، معمولا کاربرد سرویس­های بلادرنگ ودر بعضی دیگر از الگوریتم­ها کاربرد هر دو نوع سرویس بلادرنگ و غیربلادرنگ در نظر گرفته شده می باشد. در مواردی هم که هر دو کاربرد بلادرنگ و
غیر بلادرنگ در نظر گرفته شده، به سرعت های متفاوت کاربران هیچ توجه­ای نشده و فقط برای گروه کاربران با سرعت های حرکت پایین (حداکثر30 کیلومتر بر ساعت) توجه شده می باشد. در صورتی که این مهم می­باشد که الگوریتم به گونه­ای اقدام کند که با افزایش سرعت،کیفیت سرویس کاربر به مخاطره نیفتد. در این پایان نامه کوشش شده تا الگوریتمی طراحی گردد که کیفیت سرویس را برای کاربران با سرعت های مختلف فراهم آورده و نرخ ارسال شبکه را افزایش دهد. همچنین در سرعت­های پایین در مقایسه با سایر الگوریتم­هاعملکرد بهتری داشته باشد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های موجود نشان دهنده­ی آن می باشد که نرخ ارسال شبکه در الگوریتم پیشنهادی افزایش یافته و به دلیل انتخاب معیار مناسب برای تخصیص بلوک منبع به کاربر، پارامترهای کیفیت سرویس بهبود یافته اند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کلمات کلیدی: LTE، زمان­بندی، مدیریت منابع رادیویی، کیفیت سرویس، OFDMA، سرویس­های بلادرنگ و غیر بلادرنگ

 

1               فصل اول
: مقدمه

1-1        مقدمه

اولین شبکه­های مخابراتی سلولی موسوم به G1 در اوایل سال 1980 معرفی شدند. این نسل از مخابرات سلولی از مدولاسیون آنالوگ بهره گیری می­نمود. در اوایل سال 1990 نسل دوم مخابرات سلولی معرفی شدند. این نسل، اولین نسلی بود که از تکنیک­های مخابرات دیجیتال بهره گیری می­نمود. اولین سیستم تجاری نسل دوم با نام (GSM)[4] گسترش پیدا نمود. پس از چندی نسل سوم بعد از سال 2000 میلادی معرفی گردید. نسل سوم افزایش سرعت اطلاعات را به همراه داشت. مهم­ترین اسم تجاری برای نسل سوم، (UMTS)[5] نام دارد. بعدها نسل 5/3 شبکه­های سلولی تحت عنوان(HSPA)[6]مطرح گردید اما برای بهره گیری­ی بهینه از باند فرکانسی و نرخ ارسال بالای داده، به سمت نسل­های بعدی موبایل یعنی (LTE)[7]و(LTE-Advance)[8] گام برداشته گردید.

اولین سیستم تجاری LTE در دو کشور ناحیه­ی اسکاندیناوی، به نام­های نروژ و بلژیک در دسامبر سال 2009 توسط اپراتور TeliaSonera پیاده­سازی گردید. این کار به کمک قطعات سخت­افزاری که توسط 3 شرکت بزرگ سامسونگ، اریکسون و هوآوی ساخته شده بود، انجام گرفت. در فوریه سال 2010 اپراتور EMT در کشور استونی تست LTE را انجام داد. سیستم مشابهی در جولای همان سال در کشور ازبکستان در شهر تاشکند توسط اپراتور MTS اجرا گردید. در آگوست همان سال اپراتور LMT سیستم LTE را به صورت آزمایشی در نیمی از کشور لتونی پیاده­سازی نمود. در 5 دسامبر 2010 اپراتور Verizon بزرگترین شبکه تجاری LTE را در آمریکای شمالی پیاده­سازی نمود. در سال 2011 اپراتورهای سعودی اعلام کردند که تا سال 2013 به کاربران خود خدمات شبکه LTE را ارائه خواهند داد. این طریقه همچنان ادامه یافته­می باشد به­صورتی که تاکنون در کشورهایی نظیر آمریکا، برزیل، فیلیپین، عمان، استرالیا، رومانی، هلند و… شبکه LTE راه­اندازی شده می باشد. طبق آمار تا سال 2012حدود 5 میلیاردکاربر مخابرات سلولی اعم از سیستم­های دسترسی چندگانه تقسیم کد پهن باند[9]، GSM، HSPA وLTE در دنیا وجود داشته­اند که سهم کاربران شبکه­ی LTE برابر 90.5 میلیون کاربر بوده می باشد. با در نظر داشتن این­که نسل سوم تقریبا جوابگوی نیاز کاربران بوده اما به علت های زیر نسل چهارم به وجودآمده و نسل سوم به نسل چهارم تغییر یافته می باشد]1[:

 • بهبود نرخ داده
 • بهبود بهره­ی طیفی
 • کاهش توان مصرفی ترمینال
 • افزایش نرخ داده در لبه­­های سلول
 • کاهش تاخیر در ارسال و پایه­گذاری یک اتصال
 • کاهش هزینه­ها

1-2         مشخصه­های اساسی LTE

با در نظر داشتن افزایش کاربران بهره گیری کننده از شبکه­ی LTE ، محققان و مراکز صنعتی در کوشش برای یافتن
راه­حل­های جدید و ابتکاری به مقصود تجزیه و تحلیل و بهبود عملکردشبکه­هایLTE می­باشند. همانطور که اظهار گردید هدف از طراحی شبکه­­ی LTE فراهم آوردن نرخ بالای اطلاعات، کاهش تاخیر و مهیا کردن کارایی طیف بالا می­باشد. برای رسیدن به این اهداف مدیریت منابع رادیویی، از عملکردهای لایه­ی فیزیکی و زیرلایه­ی کنترل دسترسی[10] بهره گیری می­کند. مانند­ی این عملکردها می­توان به، اشتراک گذاشتن منابع، گزارش نشان­دهنده­ی کیفیت کانال[11] و روش AMC[12] تصریح نمود. در حقیقت بهره گیری­ی موثر از منابع رادیویی برای نایل آمدن به اهداف عملکرد سیستم و راضی کردن نیازهای کاربر مطابق با کیفیت سرویس­­شان مهم می­باشد. به صورت اختصار مشخصات شبکه­ی LTE در جدول1-1 آمده می باشد]2[:

جدول ‏1‑1 اهداف طراحی شبکه LTE

ویژگی مشخصه مشخصات
فروسو:100مگا بیت بر ثانیه، فراسو:50 مگا بیت بر ثانیه حداکثر نرخ اطلاعات
2تا 4 برابر سیستم­های نسل سوم کارایی پهنای باند
– برای تحرک پایین تا 15 کیلومتر بر ساعت بهینه شده می باشد

– برای سرعت­های تا 120 کیلومتر بر ساعت عملکرد بالایی دارد

تحرک
از 4/1مگاهرتز تا 20 مگاهرتز پهنای باند قابل مقیاس
– ضمانت برای کیفیت سرویس انتها به انتها افزایش یافته می باشد

 

مدیریت منابع رادیویی

 

در واقع نرخ داده بالا در LTE با پوشش خوب و قابلیت تحرک پذیری همراه می­باشد. در شبکه LTE نه تنها نرخ ارسال و دریافت داده برای کاربران عادی افزایش پیدا کرده، بلکه برای کاربرانی که در لبه­ی سلول قرار دارند نیز این افزایش نظاره می­گردد. مقصود از تحرک­پذیری برقراری ارتباط برای موبایل در حال حرکت می باشد که در استاندارد تا سرعت km/h350 و حتی با کمی افت کیفیت، تا سرعت km/h 500 قابلیت برقراری ارتباط هست. استاندارد LTE در مقایسه با استانداردهای دیگر این ویژگی را دارد که رنج وسیعی از پهنای باندهای فرکانسی را پوشش می­دهد.

1-3         چالش­های موجود و اهداف پایان­نامه

سیستم OFDMA از تقسیم محور زمانی و زیرحامل­ها در حوزه­ی فرکانس ایجاد می­گردد. در نتیجه این تقسیم روی محور زمان و فرکانس، بخش­هایی به نام بلوک تشکیل می­گردد. در واقع بلوک کوچکترین واحد
تشکیل­دهنده­ی سیستم OFDMA می­باشد. با در نظر داشتن اینکه در لایه­ی فیزیکی شبکه­های LTE از OFDMA بهره گیری می­گردد. بایستی به طریقی بلوک­های این سیستم بین کاربران تقسیم گردد تا دو هدف مهم یعنی تامین کیفیت سرویس کاربران و افزایش نرخ ارسال شبکه برآورده گردد. نحوه­ی تخصیص بلوک و زمان­بندی در شبکه­های LTE به این شکل می باشد که در هر یک میلی­ثانیه مطابق با الگوریتم زمان­بندی یک و یا چندین کاربر انتخاب شده و به یکی از دو روش چندگانگی چندکاربره[13] که برای کاربرانی مناسب می باشد که در طول این یک میلی­ثانیه همبستگی کانالشان حفظ می­گردد و بلوک را در به صورت پیوسته به کاربر تخصیص می­دهد و روش چندگانگی فرکانسی[14] که برای کاربرانی مناسب می باشد که در این مدت یک میلی­ثانیه همبستگی کانالشان تغییر می­کند و بلوک را به صورت توزیع­یافته به کاربران تخصیص می­دهد، بلوک دریافت می­کنند. برای تخصیص بلوک همانطور که اظهار خواهد گردید دو روش MUD و FD هست. با در نظر داشتن این­که شرایط کانال کاربران با سرعت تغییر می­کند اما در الگوریتم­های
زمان­بندی موجود بدون در نظر داشتن سرعت حرکت کاربران تخصیص بلوک فقط به روش MUD صورت گرفته می باشد. اما در این پایان­نامه کاربرانی که سرعت بالای 135کیلومتر بر ثانیه دارند (مانند قطار سریع­السیر) و در مدت یک میلی­ثانیه شرایط کانال یکسانی ندارند نیز مورد مطالعه قرار گرفته­اند. تفاوت الگوریتم پیشنهادی با دیگر الگوریتم­ها در روش تخصیص بلوک می­باشد و این امر با ارائه فریم جدید مهیا شده می باشد. خاطر نشان می گردد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارسال شبکه شده می باشد.

1-3-1        دو هدف مهم این پایان نامه

 • بهره گیری از مزایای لایه­ی فیزیکی و زیر لایه­ی MAC: در این پایان­نامه الگوریتمی ارائه می­گردد که کاربرانی که در مدت زمان یک میلی­ثانیه دارای کانال همبسته­ای نیستند، به نحوی بلوک دریافت می­کنند که نرخ ارسال شبکه برای این گروه از کاربران نسبت به الگوریتم­های دیگر بیشتر می باشد. نتایج شبیه­سازی در فصل چهارم دلیلی بر این ادعا می باشد.
 • تامین کیفیت سرویس کاربران: تامین کیفیت سرویس کاربران نیز بوسیله­ی الگوریتم زمان­بندی ارائه شده صورت می­گیرد. در همین راستا پارامترهای کیفیت سرویس نظیر تاخیر شبکه و نرخ از دست رفتن بسته نسبت به الگوریتم­های دیگر بهبود می­یابد.

1-4         ساختار پایان­نامه

با در نظر داشتن مطالب فوق ساختار پایان­نامه بایستی به گونه باشد که مطالب اظهار شده را پوشش دهد. همچنین بایستی مطالب دیگری آغاز برای فهم بیشتر اظهار گردد. در همین راستا ساختار پایان­نامه به این­گونه می باشد که در فصل دوم ساختار شبکه­ی LTE، لایه­ی فیزیکی، روش­های تخصیص بلوک منبع به کاربر، کیفیت سرویس و ترافیک­های مورد بهره گیری در شبیه­سازی اظهار شده­اند. در فصل سوم زمان­بندی در شبکه­های LTE و انواع استراتژی­ها و نمونه­هایی از الگوریتم­های زمان­بندی موجود در هر استراتژی اظهار شده­اند و در بخش آخر این فصل نیز الگوریتم­هایی که با الگوریتم پیشنهادی مقایسه شده­اند به صورت مفصل اظهار شده­اند. در فصل چهارم الگوریتم پیشنهادی اظهار شده و در بخش آخر این فصل نیز نتایج شبیه­سازی آورده شده می باشد. در نهایت نیز در فصل پایانی این پایان­نامه نتیجه­گیری و پیشنهادهایی برای ادامه­ی کار اظهار شده­می باشد.

 

2               فصل دوم
: معرفی LTE

2-1         مقدمه

از عوامل مهم در شبکه می­توان به، ساختار شبکه و اجزای به­کار رفته در شبکه و عملکرد این اجزا تصریح نمود. به همین علت آگاهی از ساختار شبکه و نحوه­ی عملکرد اجزای شبکه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در همین راستا در این فصل ساختار شبکه و اجزای آن و عملکردشان اظهار خواهد گردید. برای اظهار این موضوعات ساختار فصل به این شکل شکل می­گیرد که در بخش 2-2 مطالعه کلی ساختار شبکه LTE، در بخش 2-3 ساختار فریم، در بخش 2-4 لایه­ی فیزیکی، در بخش 2-5 کیفیت سرویس در شبکه­های LTE و در نهایت در بخش 2-6 مدل ترافیکی مورد بهره گیری در شبیه­سازی اظهار خواهد گردید.

2-2         مطالعه کلی ساختار شبکه LTE

شکل 2-1 مدل مرجع شبکه­ی LTE که را نشان می­دهد. معماری شبکه دارای دو قسمت به نام­های دسترسی شبکه و هسته­ی شبکه می­باشد. قسمت دسترسی شبکه E-UTRAN [15]و قسمت هسته­ی شبکه، EPC[16] نامیده می­گردد. E-UTRAN تنها از یک گره یعنی ایستگاه مبنا تشکیل شده می باشد و کاربران که در اطراف ایستگاه مبنا در حرکتند. ساختار EPC تماما IP بوده و به صورت سوییچ بسته­ای اقدام می­کند. ساختار مبتنی بر IP بدین معناست که انتقال ترافیک از کاربر به مقصد مورد نظر بوسیله­ی پروتکل IP انجام می­گردد. EPC برای ضمانت دسترسی به
شبکه­های non-3GPP طراحی شده می باشد. نکته­ی مهم این می­باشد که EPCو E-UTRAN با یکدیگر EPS یعنی ساختار کلی شبکه را تشکیل می­دهند. به صورت کلی هر دو بخش E-UTRAN و EPC عملکردهای زیادی نظیر موارد زیر را دارا می­باشند:

 • عملکردهای کنترل دسترسی شبکه
 • عملکردهای انتقال و مسیریابی بسته
 • عملکردهای مدیریت تحرک
 • عملکردهای امنیت
 • عملکردهای مدیریت منابع رادیویی
 • عملکردهای مدیریت شبکه

شکل ‏2‑1 ساختار شبکه­ی LTE ]3[

2-2-1        بخش هسته شبکه

همانطور که از شکل 2-1 مشخص می باشد، بخش هسته­ی شبکه از قسمت­های( PDN-GW ، S-GW [18]، MME ، HSS ، PCRF ) تشکیل شده می باشد]4[.

وظایف واحد­های اظهار شده به این شکل می باشد که، واحد PCRF وظیفه­ی کنترل مدیریت کیفیت سرویس و ایجاد سیاست های مربوط به کیفیت سرویس را دارا می باشد.

واحد HSS وظیفه­ی ذخیره­سازی اطلاعات کاربران نظیر شناسه­ی کاربران و اطلاعات ثبت کاربران را برعهده دارد. واحد MME وظیفه­ی برقراری ارتباط با HSS به مقصود تایید هویت کاربر و بارگزاری پروفایل کاربر و کنترل تمامی عملیات مربوط به ذات متحرک بودن کاربر را بر عهده دارد. واحد S-GW ، تمام داده­های کاربر از این واحد عبور می­کنند و این واحد موظف می باشد بسته­های ارسالی کاربر را مسیریابی کند همچنین وظیفه­ی برقراری ارتباط با دیگر شبکه­ها که براساس استاندارد 3GPP نیستند را نیز بر عهده دارد. واحد PDN-GW وظیفه­ی تخصیص آدرس IP به کاربران و ارتباط با شبکه­های دیگر که بر اساس استاندارد 3GPP را بر عهده دارد]4[.

[1] Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)

[2] downlink

[3] Scheduling

[4] Global system of mobile communication

[5] Universal Mobile Telecommunications System

[6]High-Speed Packet Access

[7]Long-Term Evolution

[8]Long-Term Evolution Advanced

[9] Wideband Code Division Multiple Access(WCDMA)

[10] media access control (MAC)

[11]Channel-Quality Indicator (CQI)

[12]Adaptive Modulation and Coding (AMC)

[13] Multi User Diversity(MUD)

[14] Frequency Diversity(FD)

[15] Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)

[16] Evolve Packet Core

[17]Packet Data Network Getway(PDN-GW)

[18]Service Getway(S-GW)

[19]Mobility Management Entity(MME)

[20]Home Subcarier Service(HSS)

[21]Policy Control and Charging Rules Function(PCRF)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :100