منابع پایان نامه و مقاله – طبقه بندی تروریسم

برای مشخص شدن این موضوع که در این تحقیق منظور از تروریسم کدام از اشکال آن می باشد در این بخش تقسیم بندی تروریسم را مشخص می کنیم : با توجه به این موضوع که تروریسم یک موضوع و پدیده سیاسی می باشد این سیاسی بودن موضوع باعث نگرشهای متفاوتی ادامه مطلب…